วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
1.   แหล่งเรียนรู้    สื่อวิทยาศาสตร์
1              http://www.caistudio.info/      เป็นหน้าเวปสื่อประกอบการเรียนการสอน CAI  ทุกกลุ่มสาระ   สามารถดาวโหลดมาใช้สอนในชั้นเรียนได้
2              http://www.stkc.go.th/cd_download/    เป็นเวปสื่อที่เป็น CD เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์   สามารถดาวโหลดมาใช้สอนในชั้นเรียนได้ทุกระดับชั้น
3              http://www.edu.cmu.ac.th/~science/InstrMedia.html เป็นเวปสื่อการสอนกิจกรรมการทดลองทุกระดับชั้นของสวท
4              http://www.youtube.com/view_play_list?p=575B58727CBC7CD6      เป็นเวปสื่อการสอนที่เป็น วีดีโอสามารถเปิดให้นักเรียนศึกษาหรือดูเพื่อความเพลิดเพลินและให้คติสอนใจ
5              http://www.kruaung.com/index.php    เป็นข้อสอบระรับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา  ชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
6              http://www.goosiam.com/games/viewallgame.asp     เกมส์สื่อวิทยาศาสตร์
7              http://gotoknow.org/blog/wilaiaun/   การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้กระดาษอัฉริยะ
8              http://www.rmutphysics.com/charud/transparency/index.htmแผ่นใสวิชาฟิสิกส์
9              http://teacherkobwit2010.wordpress.com/   การสอนวิทย์แบบ Inquiryวิทยาศาสตร์ ม.1โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.ปลาย
10           http://kunkrupreeda.exteen.com/    การเปลี่ยนแปลงของโลก
11           http://learners.in.th/blog/tasana/260088        สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย
2   เว็บที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต
1              http://www.moac.go.th/builder/moac_health/wl_main.php      เคล็ดลับสุขภาพ  วิธดูแล ผิวพรรณต่างๆ เส้นผม เครื่องสำอางต่างๆ กินอย่างไรให้สุขภาพดี
2              http://www.clinicrak.com/      โฮมเพจคลินิกรัก ดอท คอม เป็นโฮมเพจอิสระ ไม่สังกัด    โทรทัศน์ช่องใด หรือหนังสือเล่มใด จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านได้    ศึกษา หาความรู้ จากบทความต่างๆ หรือจะปรับทุกข์ ถาม          ปัญหา โดย post ข้อความตามห้องต่างๆ ด้วยหวังว่าสถาบัน     ครอบครัวของเราจะแข็งแกร่งขึ้นมาบ้าง
3              http://www.thaioptometry.net/        สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) เป็นหลักสูตร   ปริญญาสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะให้เป็นไปตาม   พระราชบัญญัติการ ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 จัดเป็น        หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทยที่เน้นการ ตรวจและวินิจฉัย ปัญหาทางด้านสายตาและสุขภาพอย่าง  ครบถ้วน
4              http://www.thainhf.org/index.php  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เป็นเว็บที่ให้ความรู้ทั้งด้านสุขภาพ   ร่างกาย และสุขภาพจิต  ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ
5              http://www.doctordek.com/index.phpเป็นเว็บไชค์มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ      สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ที่ให้ความช่วยเหลือ  มีการบริจาคเงิน   สนับสนุนกิจกรรมการผ่าตัดโรคหัวใจเด็กให้กับมูลนิธิ  เป็น       ภาพกิจกรรมการออกหน่วย  ตารางการออกหน่วยของมูลนิธิ
6              http://www.siamhealth.net/    เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่นโรคหวัด โรคมะเร็ง   อาหารสำหรับคนป่วยของโรคต่างๆ โรคหัวใจ โรคความดัน  โลหิตสูง  การกินกาแฟต่างๆ เป็นต้น
7              http://dopah.anamai.moph.go.th/    เว็บไซต์เพื่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของกองออกกำลังกายเพื่อ      สุขภาพ กรมอนามัย ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกับการออกกำลังกาย เทคนิคการออกกำลังกาย  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ทำให้สุขภาพดี
8              http://www.thaicraniofacial.com/    รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ หรือชื่อ               เดิม ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะฯ เป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่   ที่สุดในเอ เซียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร         และรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการสากลของสภากาชาด
9              http://www.orthochula.com/   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านกระดูกและข้อ ของ รศ.นพ.อารี  ตนาวลี  ของคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10           http://www.siamhealthy.net/     สุขภาพ, อาหารเพื่อสุขภาพ, สมุนไพร, แพทย์ทางเลือก, นวด, อโรมา     เธอราปีส์
11           http://www.yourhealthyguide.com/    รวบรวมสาระน่ารู้ น่าสนใจ และเว็บไซต์เกี่ยวกับสุขภาพ   อาทิเช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ
12           http://www.siamgreenfarm.com/    จัดจำหน่าย ผักปลอดสารพิษ คุณค่าทางโภชนาการสูง ด้วยระบบการ      ปลูกแบบ ผักไฮโดรโปรนิกส์ ทั้งปลีกและส่ง หรือ รับปลูกตามออร์ เดอร์ ไม่ใช้สารเคมีฆ่าแมลง ใดๆ จึงปลอดภัยต่อการบริโภค เราปลูกผักไทยเช่น ผักคะน้า (Chinese Kale) ผักบุ้ง (Morning Glory) ผักกวางตุ้ง
3.  สื่อและวิธีการสอนภาษาไทย
1          http://www.kanoksri.com/PowerPoint 20Web/index.htm     สื่อการเรียนรู้ CAI ภาษาไทยคำในมาตราตัวสะกด  คำควบกล้ำ  อักษรนำ
2              http://www.kbyala.ac.th/web-thai/media-tep.htm       เอกสารแนะนำการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย อาทิเช่น      หมีน้อยวรรคตอน, นาฬิกาคู่สัมผัสบิงโก..ราชาศัพท์, ตลกลำดับเรื่อง,O-X คำเป็นคำตาย  ฯลฯ
3              http://www.school.net.th/library/createweb/10000/language/10000-11919.html    วิธีสอนแบบ  เทอร์เน็ตภาษาไทยบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย
4              www.sahavicha.com/      เพลง แม่ ก. กา สื่อภาษาไทย เพลง เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เด็ก ๆ    ชอบ และช่วยให้เด็กจำเนื้อหาที่เรียนได้ดี
5              www.sema.go.th/view/latest/thai     สื่อภาษาไทยล่าสุด. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา การพัฒนาแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6              www.sema.go.th/view/thai      สื่อภาษาไทยยอดนิยม. สำนวน สุภาษิต หลักการอ่าน การเขียน   รายงาน กาพย์ การพัฒนาแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .
7              http://www.kroobannok.com/34626             สื่อภาษาไทย โดยใช้เทคนิค 5E
8              http://www.vcharkarn.com/vteacher/4         เทคนิคการสอนภาษาไทย โดย อนงค์  เชื้อนนท์
9              http://www.dekgeng.com/thai/korkai.html   e-learning วิชาภาไทย แบบฝึกเขียน ก. ไก่
10           http://30wutani3.multiply.com/journal/item/4     เทคนิคการสอนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.  แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  เรื่องสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1              http://www.karn.tv/tale.htmlKarn TV Education media for kids บรรจุเรื่องสาระน่ารู้ เพลง นิทาน    ครบทุกกลุ่มสาระการเรียรู้  เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล และประถม ต้น
2              http://student.sut.ac.th/anurukclub/show_question.php?qs_qno=933    E-Book ส่งเสริมการอ่าน  ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (ดาว์นโหลดฟรี)หนังสือส่งเสริม การอ่าน ประเภท E-Book วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาประกอบด้วย 10 ชุด มีเนื้อเรื่องชวนอ่านสนุกสนาน   ตั้งแต่ระดับง่ายๆ จนขั้นสูง
3              http://www.thaigoodview.com/node/41746 เป็นเว็บเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษ การอ่านจับ   ใจความ ประโยค เรื่องสั้น การฝึกใช้ภาษาอังกฤษ
4              http://www.zone-it.com/forum/index.php?action=loginZone-it  เป็นWeb ของการอ่านการ์ตูนภาษาอังกฤษ
5              http://www.thaigoodview.com/node/532     เว็บ thaigoodview เป็นแหล่งรวามของคลังข้อสอบภาษาอังกฤษ และรายวิชาอื่นด้วย ให้ครุและนักเรียนได้ศึกษาและฝึก ทำ
6              http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=512889     หนังสือ สื่อ VDO Software Textbook                           ต่างๆ หรือ จะเป็น Audio ภาษาอังกฤษ โหลดกัน ฟรีรวมไปถึงยังมี  หนังสือ                 ดีๆ พวกนิทานภาษาอังกฤษ หรือวนิยายภาษาอังกฤษ ไว้ไปอ่านกัน
7              http://www.chulaonline.com/           เรียนฟรี Online วันละบท  ChulaOnline.com จัดโครงการเรียน ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับปริญญาตรีฟรี       โดยจะสับเปลี่ยนบทเรียน  นำเสนออย่างต่อเนื่องทุกวัน
8              http://newpoon.wordpress.com/     มีสื่อการสอน เรื่องเล่า เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
9              http://www.vmodtech.com/webboard/index.php?topic=11411.msg133415;topicseen     CD/VCD/DVD สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย - ประถมศึกษา จากผู้ผลิตสื่อการ สอนสำหรับเด็กชั้นนำระดับโลก เช่น BBC, Cambridge, Oxford
10           http://www.eldc.go.th/eldc3/page/webboard/view_topic.jsp?topic_id=572          ศสษ. ศูนย์พัฒนาความสามารถสำหรับเด็ก สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองฟรี แหล่งข้อมูล      สื่อการ   เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดฟรี มีวีดีโอ MP3            ซอฟท์แวร์ หนัง                 soundtrack พร้อม subtitle
5.  กีฬา...คือยาวิเศษ  เว็ปลิงค์เกี่ยวกับกีฬา
1              http://www3.sat.or.th/organization/allow.asp               ข้อมูลองค์กรกีฬา  การขออนุญาตจัดตั้งสมาคม  กำหนดการประชุม  การจัดการแข่งขันและการจัดการส่งนักกีฬาประกาศ         ชนิดกีฬา  การจัดสรรเงินอุดหนุน  งบประมาณการเตรียม         และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ผังโครงสร้างองค์กรกีฬา
2              http://www.fat.or.th/web/national.php          ประวัติสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย สภากรรมการบริหารสมคม  ปฏิทินกิจกรรมของสมาคม  ปฎิทินการ      แข่งขัน  ฟุตบอลของสมาคมข้อมูลนักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุต่างๆ
3              http://www.kat.or.th/public/aboutus.html     สโมสรกาบัดดี้แห่งประเทศไทย ประวัติความเป็นมา  ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม  กติกาการเล่น  ทำเนียบ  ประมวลภาพ
4              http://www.thaicycling.or.th/?cid=348259   ประวัติสโมสรจักรยานแห่งประเทศไทย ปฏิทินการแข่งขัน  การขออนุญาตจัดการแข่งขัน  กฎกติกาการแข่งขัน สาระน่ารู้เกี่ยวกับ  สมาคม
5              http://www.takraw.or.th/th/    คณะกรรมการบริหารสมาคมตะกร้อ  ประวัติสมาคมตะกร้อ  กฎกติกาการแข่งขัน  ประวัติกีฬาตะกร้อ  เทปการแข่งขัน
6              http://www.thaitva.or.th/html/association/1association.html    ทำเนียบผู้ฝึกสอน กฎกติกาการแข่งขัน  ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล  สถาบันการสอนกีฬาวอลเลย์บอล  ประวัติ     สมาคม  คณะกรรมการบริหาร  สโมสรสมาชิก  นักกีฬาทีมชาติไทย  กรรมการผู้ตัดสิน
7              http://www.aat.or.th/   ข่าวสารสมาคมกรีฑา  ผลการแข่งขัน  กติกาการแข่งขัน  สถิติการแข่งขัน  รายชื่อผู้ฝึกสอน
8              http://www.taekwondothai.com/history.php   ประวัติความเป็นมาของกีฬาเทควันโด  ประวัติความเป็นมาของสมาคมเทควันโด  ข่าวสารสมาคม  โปรแกรมการ  แข่งขัน  ผู้บริหาร  ข้อมูลนักกีฬา  ผลการแข่งขัน  ภาพการแข่งขัน
9              http://www.tasa.in.th/pro/history.php   ประวัติสมาคมว่ายน้ำ ปฏิทินข่าว กีฬาว่ายน้ำ  กีฬาโปโลน้ำ กีฬากระโดดน้ำ  ระบำใต้น้ำ ผู้ตัดสิน  สมัครสมาชิก  รายชื่อสมาชิก
6.  สถาบันกวดวิชานักเรียน
1              http://www.tutor-2bee.com/   โรงเรียนสอนศิลปะ หน้าเว็บมีตารางเรียน ที่อยู่ของติวเตอร์
2              http://www.dek-d.com/  เด็กดี มีเว็บบอร์ด เกี่ยวการศึกษา ดูดวง มุมนิยาย
3              http://www.peetewnong.com/home/  พี่ติวน้อง หน้าเว็บมีหน้าข่าวสาร แนะนำการสมัครเรียน หลักสูตรและบริการ
4              http://www.iqpluscenter.com/         ติวเตอร์ผู้นำด้านการสอนพิเศษ มีหน้าต่างรายละเอียด บทความน่ารู้ แนะนำการเรียนพิเศษ อัตราค่าเรียน การสมัครเรียน
5              http://www.sonnong.com/     เว็บสอนน้อง การเรียนตัวต่อตัวผ่านอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ระดับ ป.1มหาวิทยาลัย
6              http://www.chulatutorathome.com/   จุฬาติวเตอร์ เว็บเกี่ยวกับเรียนพิเศษ ตั้งแต่อนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย มีแนวการสอน วิชาที่รับสอน อัตราค่าเรียนพิเศษ
7              http://www.koe-physics.com/  เคมีเซ็นเตอร์ หน้าเว็บจะมีการอัพเดทข่าวสารการศึกษา วิธีการสมัคเรียนพิเศษ รับสอนตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมหาวิทยาลัย
8              http://www.thetutor.in.th/portal/home/    เดอะติวเตอร์ มีแนะนำระเบียบการ ข้อมูลข่าวสาร อาจารย์ที่สอน สาขาที่เปิด
9              http://www.thebrain.co.th/   เดอะเบรน หน้าเว็บมีระเบียบการ แนะนำการเรียน มีติวก่อนสอบ
10           http://www.appliedphysics.ac.th/    แอพพลายด์ฟิสิกส์ กิจกรรมสถานบัน ข่าวประชาสัมพันธ์ ตารางเรียน สาขาที่เปิด มีวิธีการสมัครเรียน
11           http://www.chem-ou.com/  เคมี อ.อุ๊ นำแนะเว็บ มีวีธีการสมัครเรียน ข่าวประกาศรับสมัครเรียน
12           http://www.davance.com/   ดา วองค์ หน้าเว็บมีหลักสูตรการเรียน ตารางเรียน แนะนำการเรียน
7.  แหล่งข้อมูลความรู้ออนไลน์เกี่ยวกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  และ  ดาราศาสตร์
1.             http://www.darasart.com/    รวมเรื่องราวของดาราศาสตร์สำหรับคนไทย  คุณจะได้พบกับ ข่าวสาร,บทความ , ความรู้ ประวัติเรื่องราวเกี่ยวกับ ดาว ความเป็นไปใน    เอกภพ ...    ฝนดาวตกเจมินิตหอดูดาวสิรินธร ของ          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทั้งข้อมูลของหอดูดาว และห้องสนทนาเว็ป   บอร์ด. Darasart Kid เว็บไซด์แนะนำความรู้ด้านดาราศาสตร์สำหรับ       เด็กๆ …•    กำเนิดของดวงอาทิตย์
2.             http://thaiastro.nectec.or.th/    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท โกรวิ่งพอยท์ โอเอ แอนด์ เน็ทเวิร์ค จำกัด. สมาคมดาราศาสตร์ไทย .พบกับความรู้ เรื่องราว ข่าวสาร เกี่ยวกับ ระวังข่าวลือเรื่องดาวอังคาร    หมวดโลกแตก 2012     ปรากฏการณ์ท้องฟ้า    แพน-สตาร์สค้นพบดาวเคราะห์น้อยอันตราย
3.             http://www.ipst.ac.th/thaiversion/publications/in_sci/astronomy.shtml
 พบกับเรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ การดูดาวกับกูเกิล     บทความ งานวิจัย  ทางวิทยาศาสตร์      
   รวมข้อสอบ สอวน วิทยาศาสตร์ ม.ต้น       พบกับเรื่องราวดาราศาสตร์มหัศจรรย์  กลับสู่หน้าแรกของ โฮมเพจ ฟิสิกส์ราชมงคล. ครั้ง ที่. เซ็นสมุดเยี่ยม. ดาราศาสตร์มหัศจรรย์.
4.             http://www.doodaw.com/         รวบรวม บทความ ข่าวสาร และสิ่งที่น่าสนใจ ในศาสตร์            ความลี้ลับของดวงดาว จักรวาล  เรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์.   รายชื่อเวปวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
5.             http://www.rmutphysics.com/charud/astronomy/index.htm
              ดาราศาสตร์ในประเทศไทย หอดูดาวแห่งแรกของประเทศไทย   พระบิดาแห่งดาราศาสตร์ไทย  เวลามาตรฐานของไทย    ปฏิทินอันแรกของโลก    แผนที่ดาวเก่าแก่ที่สุด ...  เรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์ หลุมดำ
6.             http://sunflowercosmos.org/astronomy/astronomy_main/astronomy_main.html
              การรวมตัว กลุ่มฝุ่นหมอกควันของก๊าซ ที่แพร่กระจาย คือ          มวลสสาร (Matter) หากมีความ หนาแน่นและขนาดใหญ่เพียงพอ.      ดาราศาสตร์ดึกดำบรรพ์ ถือกำเนิดขึ้น ด้วยความแตกต่าง  ความเชื่อของศาสนาและวัฒนธรรม.     พลังงานจักรวาล กาแลกซี่
7.             http://www.lesa.in.th/
http://www.kruku.net/archives/category       โครงการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ โลก อวกาศ       ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) จะ   จัดกิจกรรมฝนดาวตก GEMINIDS 2010 ณ หอดูดาวเกิดแก้ว อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี .  โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ กล้องโทรทรรศน์(Telescope)
8.http://www.space.mict.go.th/astronomer.php
http://etcommission.go.th/Space/astronomer.php?name=copernicus       นักดาราศาสตร์เอกของโลก
9.             http://student.sut.ac.th/astronomyclub/
                http://www.airandspaceclub.com/forum/index.php?action=printpage;topic=624.0          
    ชุมนุม    นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ เว็บดาราศาสตร์ เพื่อคนไทย ...     โปรแกรมดูดาว      ธารน้ำแข็งบนดาวอังคาร
10.          http://www.absorn.ac.th/webmul.htm           เว็บมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ. โดย:นายทองคำ วิ รัตน์ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพท.กทม.เขต 3. Online:www.absorn.ac.th ...
11.          http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no31-39/darasart.html เรื่องราวของดาราศาสตร์ วิกิพีเดีย     ความหลากหลายเชิงกายภาพของดวงจันทร์  ความ      หลากหลายเชิงกายภาพของดาวเคราะห์  คริสต์ศาสนากับ  วิชาดาราศาสตร์  ดาราศาสตร์ในศตวรรษหน้า ...   ดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมันเป็นการ ศึกษาดาวเคราะห์ ในเชิง   วิทยาศาสตร์ ...   ดาวเทียมสำรวจ
12.          http://guru.google.co.th/guru/label?lid=63f4c5fcc2f05533           เรื่องราวของความเชื่อ ดวงดาวกับราศี
13.          http://www.science.cmu.ac.th/observatory/obv_bkup/Olympic.htm         เรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์โอลิมปิก      ค่ายโอลิมปิกดาราศาสตร์ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย       โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ      ทางช้างเผือก
8.  แหล่งข้อมูลความรู้อิเล็กทรอนิกส์  ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ
1.             http://kawshevit.blogspot.com/2008/01/blog-post_14.html-  รวมบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณวิถีชีวิตความเป็นอยู่  การดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น   ภาคเหนือ ประวัติและวิธีการทำโคมลอย
2.             http://www.prachatai.com/column-archives/node/2693
-   รวมบทความเกี่ยวกับเครื่องมือหาปลาพื้นบ้านภาคเหนือ          เช่น มองปลาบึก แซะ สะเบ็ง ไซหัวหมู นาม   กวัก  จ๋ำ (สะดุ้ง) หิง (สวิง)
3.             http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/others/wilaiporn/__58.html                         -  รวมบทความเกี่ยวกับเครื่องจักสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ   ภาคเหนือ
4.             http://www.nidtep.go.th/quality/index.php?name=news-  แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาล้านนา หรือคำเมือง  ประวัติศาสตร์ล้านนา  อักษรล้านนา  ประวัติความเป็นมา   ของธงสากล หรือ ตุง ของชาวล้านนา
5.             http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/-  อาหารพื้นบ้านล้านนา  เช่น  แกง - น้ำพริก - ตำ/ยำ -  ขนม อาหารว่าง
6.             http://www.arunsawat.com/board/index.php?topic=3638.0   -  ของเล่นพื้นบ้านของภาคเหนือ
7.             http://www.prapayneethai.com/th/amusement/north/               -  การละเล่นพื้นบ้านของภาคเหนือ
8.             http://www.prapayneethai.com/th/tradition/north/     -  แหล่งรวบรวมข้อมูลด้านประเพณี วัฒนธรรม          พิธีกรรม    ความเชื่อ
9.             http://www.thaigoodview.com/node/48381 - การแสดง พื้นเมือง ภาคเหนือ
10.          http://www.tourthai.com/directory/?c=99    - แหล่งรวบรวมสินค้า O – TOP  ของภาคเหนือ
11.          http://www.openbase.in.th/taxonomy/term/1188?page=47     -  ภูมิปัญญาด้านการจัดการ เรื่อง น้ำบ่อ  ฮ่องหล่อ  ผัดตาศีล   การแต่งงานแบบพื้นเมือง
12.          http://iam.hunsa.com/laongdao/article/26236              -  สุภาษิตล้านนา
13.          http://thrai.sci.ku.ac.th/node/1898  -  สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา
14.          http://www.sri.cmu.ac.th/~maeyinglanna/main10/main.php    - การแต่งกายของแม่ญิงล้านนา
9.  แหล่งเรียนรู้ ภาพการ์ตูน
1.             http://dookdik.kapook.com/             เป็นแหล่งรวมภาพการ์ตูนน่ารัก
2.             http://atcloud.com/stories/40617    เป็นแหล่งรวมภาพการ์ตูนเกี่ยวกับอาหาร
3.             http://sakid.com/2007/10/12/7084/       เป็นแหล่งรวมภาพการ์ตูนเกี่ยวกับดอกไม้ธรรมชาติ
4.             http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kungguenter& month=21-05-      2009&group=32&gblog=12           เป็นแหล่งรวมภาพการ์ตูนเกี่ยวกับตัวอักษร
5.             http://atcloud.com/discussions/45779         เป็นแหล่งรวมภาพการ์ตูนเกี่ยวกับสัตว์น่ารักๆ
6.             http://www.coverdd.com/animation/        เป็นแหล่งรวมห้องภาพ
7.             http://www.jengsud.com/emo/        เป็นแหล่งรวมภาพการ์ตูนที่แสดงอารมณ์
8.             http://www.nightsiam.com/forum/index.php?topic=851.0       เป็นแหล่งรวมภาพการ์ตูนวันเกิด
9.             http://flash-mini.com/hi5code/emotion_hi5msn.php  เป็นแหล่งรวมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ MSN
10.          http://ecard.kapook.com/category.php?category_id=47           เป็นแหล่งรวมภาพการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว
10. พืชผักสมุนไพร
1.             http://www.samunpri.com/modules.php?name=Vegetable
                ผักสมุนไพร นอกจากจะมีคุณค่าทางด้านอาหารแล้ว ยังมีคุณค่าทาง        กระตุ้นพลังเสริมสร้างสุขภาพ และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ปัจจุบันชีวิตคนกรุงเทพ ต้องประสบกับมลพิษหลายอย่าง เช่น อาหารเป็นพิษ และสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ ในช่วงฤดูฝนนี้ ควรที่จะรับประทานอาหารให้พลังแข็งแรง เพื่อต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บ
2.             http://www.samunpri.com/modules.php?name=News&file=article&sid=55
ประโยชน์ใกล้ตัว พืชผักสวนครัวใกล้บ้านที่จริงแล้วผักสวนครัวทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น โหระพา ขิง ข่า ตะไคร้ หรือใบสระแหน่ ก็ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้น โดยเฉพาะสรรพคุณทางยาของความเป็นสมุนไพรไทยที่ใครได้ยินแล้วจะต้องบอกว่า สุดยอด เสมอ ว่าแล้ว  วันนี้ก็เลยอยากให้คุณๆ ได้รู้จักกับประโยชน์ของพืชผักสวนครัวเหล่านี้กันสมัยเด็กมักจะโดนคุณแม่ใช้ให้ไปเก็บพืชผักสวนครัวหลัง   บ้านบ่อยๆ บ้านหลังเล็กๆ ของเรามีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับปลูกผัก              สวนครัวไว้ปรุงอาหารกินเอง แต่หลังจากย้ายตัวเองมาฝังตัวอยู่ที่เมืองหลวง ก็ได้มีพืชผักสวนครัวส่วนตัวไว้กินอีกเลย
3.             http://www.doae.go.th/library/html/detail/menuveg.htmปลูกพืชสมุนไพรกันแมลง ให้ปลูกที่ขอบแปลงก่อน เช่น กุ๋ยฉ่าย คื่นฉ่าย และระหว่างแปลงก็ทำการปลูกกระเพรา โหระพา พริกต่างๆ เพื่อป้องกันแมลงก่อนที่จะทำการปลูกพืชผัก พอครบกำหนด 7 วัน พรวนดินอีกครั้งแล้วนำเมล็ดพันธุ์พืชมาหว่านแต่เมล็ดพันธุ์พืชส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่คลุกสารเคมีจึงต้องนำเอาเมล็ดพันธุ์ผักมาล้าง โดยการนำน้ำที่มีความร้อน (50-55 C ) วัดได้ด้วยความรู้สึกของตัวเราเองคือเอานิ้วมือจุ่มลงไปถ้าทนความร้อนได้ก็ให้นำเมล็ดพันธุ์พืชแช่ลงไป นาน 30 นาที แล้วจึงนำขึ้นมาคลุกกับกากสะเดา หรือ สะเดาผงแล้วนำไปหว่านลงแปลงที่เตรียมไว้คลุมฟางและรดน้ำ
4.             http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/veg_herb.htmlพันธุขิง     พันธุขิงพอจําแนกออกเปน 2ประเภทใหญ ๆ คือ1. ขิงใหญหรือขิงหยวก 2. ขิงเล็กหรือขิงเผ็ด
5.             http://www.homedd.com/HomeddWeb/servlet/homedd.A_garden.frontweb.FwVegetMain
ชะพลู Cha-plu ผักพื้นบ้านไทย ที่รูปใบเป็นทรงหัวใจ เส้นใบแยกจากโคนใบเห็นเส้นใบชัดเจน  ใบสีเขียวเข้ม รสชาติเผ็ดเล็กน้อย เป็น    ไม้เลื้อยปลูกง่าย ชอบที่ชื้นแฉะ เนื่องจากชะพลูมีสารออกซาเลต(oxalate) ที่หากทานมากๆจะสะสมเป็นนิ่วในไตได้ แต่ถ้าทานใบชะพลูร่วมกับโปรตีน เช่นเนื้อหมู ไก่ แล้วก็ไม่เป็นปัญหา
6.             http://www.wiparatfood.com/   โหระพา (ผักสมุนไพร) เป็นพืชที่มีกลิ่นหอม ช่วยปรุงแต่งกลิ่นรสของอาหารให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น ใบและยอดอ่อนใช้รับประทาน      เป็นผักสด และช่วยดับกลิ่นคาวของอาหาร เช่น แกงเลียง แกงเผ็ด ผัด    ต่างๆ เช่น ผัดหอย น้ำมันโหระพาใช้แต่งกลิ่นซอสมะเขือเทศ ขนมผิง ลูกอม ผักดอง ไส้กรอก และ เครื่องดื่มต่างๆ
7.             http://www.tungsong.com/samunpai/Garden/index.html
                ผักสวนครัวรั้วกินได้ การปลูกพืชผักสมุนไพร สำหรับใช้ใน    ครัวเรือน นอกจากจะปลูกในสวน ในแปลง ในกระถาง หรือใน     ภาชนะปลูกอื่น ๆ แล้ว พืชผักสมุนไพรหลายชนิดเราสามารถนำมาปลูกเป็นรั้วบ้านได้ ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่เป็นรั้ว คือ เครื่องล้อมกั้นเป็นเขตของบ้านที่มีความสวยงามดูแปลกตา แตกต่างไปจากรั้วบ้านชนิดอื่น ๆ แล้ว รั้วสมุนไพรยังให้ใบ ให้หน่อ ให้ผล ให้ดอก ให้เรานำไปเป็นอาหารและยารักษาโรคได้อีกด้วย
8.             http://www.ezythaicooking.com/ingredients_1_th.htmlการทำอาหารไทยให้อร่อย ต้องเริ่มต้นด้วยความพิถีพิถันในการเลือกซื้อ เครื่องปรุงที่สดใหม่ จัดเก็บเพื่อรอนำไปประกอบอาหารด้วยวิธีที่            ถูกต้อง วัตถุดิบในส่วนของพืชผัก และสมุนไพรที่ใช้ในการทำอาหารไทยมีหลายประเภท อาหารไทยเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะสรรพคุณทางยาของผักและสมุนไพร    ที่ใช้ในการปรุงอาหารเหล่านี้นั่นเอง
9.             http://www.chs.ac.th/new/weerawan/plant.htmlในปัจจุบันการปลูกพืชผักสมุนไพรนอกจากจะปลูกเป็นสวนเพื่อจำหน่ายแล้ว  ยังนิยมนำมาปลูกเป็นพืชผักสวนครัวอีกด้วย  เช่น   กะเพรา โหระพา  อัญชัน  เดือย  บัวบก  ผักบุ้งไทย  พริกขี้หนู มะเขือเทศ  มะนาว  ฟักทอง  มะกรูด  มะขาม  มะเขือพวง  แค       ชะพลู  ขิง  ข่า  ตะไคร้  ตำลึง  ถั่วแดง  ส้มเขียวหวาน  กล้วย  มะม่วง ฝรั่ง  มังคุด  ขนุน  มะละกอ  ชมพู่ เป็นต้น
10.          http://www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=2165ตำลึง--- สรรพคุณ เป็นยาดับพิษร้อนภายในร่างกาย ลดอาการไข้ เป็น  ยาระบายอ่อนๆ ผลดิบนำมาปรุงเป็นอาหารช่วยลดอาการเบาหวานใบสดๆ นำมาขยี้ให้ละเอียดเอาน้ำมาทาแก้อาการคัน ช่วยถอนพิษจากหนอนกัด และพิษจากหมามุ่ย ใช้หยอดตาแก้อาการตาแดง ตาเจ็บ

11. แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
1.             http://history.startth.com/ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย กษัตริย์ของไทย กำเนิดชาติไทย    ความหมายของ    ประวัติชาติไทย ประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา     ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์
2.             http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/history/hist1.htmเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย ซึ่งมีการแบ่งออกเป็น  อาณาจักรต่างๆ เช่น อาณาจักรน่านเจ้า แคว้นโยนกเชียงแสน อาณาจักรเพงาย เป็นต้น
3.             http://www.bandhit.com/History/History.htmlเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ที่กล่าวถึงการทำสงครามของกษัตริย์และนักรบผู้ยอมเสียสละชีวิตในก่อน เช่น สงครามช้างเผือก   สงคราม      ยุทธหัตถี ศึกบางระจัน
4.             http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polball&month=18-12-2009&group=17&gblog=12
เกี่ยวกับความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไทย และชนชาติไทย
5.             http://www.baanjomyut.com/library/thai_history.htmlเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย และบุคคลสำคัญของชาติไทยตั้งแต่สมัย อดีตถึงปัจจุบัน
6.             http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no17/main/pravattisad.html
ข้อคำถามและคำตอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
7.             http://www.kwc.ac.th/1Part1.htm  เกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย
8.             http://www.photikhun.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=6&Id=539118421
ข้อมูลและหลักฐานประวัติศาสตร์ไทยในรูปแบบของวิดีโอคลิป
9.             http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=522
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในส่วนของถิ่นฐานเดิมและ      แหล่งกำเนิดชนชาติไทย
10.          http://www.kroobannok.com/1698เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี
11.          http://www.iseehistory.com/thaiการนำประวัติศาสตร์ชาติไทยมาจัดทำเป็นภาพยนตร์ เช่น ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
12.          http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/kung-ten-buri.htmเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในสมัยกรุงธนบุรี ยุคสมัยของสมเด็จพระ            เจ้าตากสินมหาราช
12.แหล่งเรียนรู้ออนไลน์  เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 1
1.             http://www.bbl4kid.org/   รวมบทความ กิจกรรม สื่อสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย
2.             http://www.plawan.com/game/index.php     เป็นแหล่งเกมส์สนุกๆสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดแทรกความรู้ไว้เต็มเปี่ยม
3.             http;//www childthai.org/ เป็นข่าวการเคลื่อนไหวจากสถานที่ต่างๆและยังมีโปรแกรมวาดภาพพร้อมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับลูก
4.             http://www.bkkchildrenmuseum.com/          เป็น เว็บที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของเด็กในแต่ละด้าน
5.             http://www.tataya.com/                    เป็นเว็ปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็ก มีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับเด็กที่น่าสนใจ มีบทความต่างๆ เกี่ยวกับเด็ก
6.             http://www.Thaiparents.com เป็นเว็ปที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ในการดูแลบุตร อายุตั้งแต่ แรกเกิด ถึง 12 ปี มีการถามตอบปัญหาที่เกิดกับเด็ก อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยน   ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตร
7.             http://www.dekdek.com/entertaint.htm        ประกอบ ด้วยห้องนิทาน ห้องเกมส์ ห้องสาระน่ารู้กับหนูดำ บทความเด็กและครอบครัว ถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะนำไปเป็นศึกษาก็   สามารถทำได้เพราะมีประโยชน์มากสำหรับ เด็กปฐมวัย
8.             http://www.tumbletots.co.th/tumbletots.aspประกอบไปด้วยโปรแกรมของทัมเบิ้ลทอทส์ 3 ช่วงอายุ ประโยชน์ของแต่ละโปรแกรมที่เหมาะสมกับช่วงอายุเด็ก
9.             http://www.anamai.moph.go.th/env/cbb/nitan/ffan/ffan.htm เป็นเว็บเกี่ยวกับนิทานของกองทัตสาธารณสุขกรมอานามัย เพื่อนๆ  สนใจเข้ามาชมและนำไปสอนเด็ก ๆ ที่โรงเรียน
10.          http://www.curistory.com/us/card/music.asp?code=m เพลงเด็กน่ารักๆ  กลอนเพราะๆ
11.          http://www.dofordek.com/script/fangnitan/fangnitan.php นิทานสำหรับเด็ก
12.          http://www.enchantedlearning.com/Rhymes.html หัดระบายสีหน้าจอ
13.          http://www.greettv.dusit.ac.th/page/11/        รวมหลากหลายเรื่องราว นานา สาระ เกี่ยวกับปฐมวัย เช่น สื่อการเรียนรู้ kid variety
13.แหล่งเรียนรู้ออนไลน์  เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 2
1.             http://www.childthai.org/childrensroom/index.htm    ประกอบด้วยห้องน่ารู้ กิจกรรมแสนสนุก นิทานฝันดี ห้องสมุดภาพ เกมส์ดีๆ ลิงค์คุณหนู แนะนำหนังสือเด็ก แหล่งเรียนรู้ มีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้ลองทำและฝึกปฏิบัติรวมไปถึงเกมส์ใหม่ๆสาระน่ารู้ ไม่เป็นอันตรายกับเด็กๆแต่เป็นการฝึกทักษะ  การเรียนรู้สำหรับเด็กๆมีเนื้อหา สาระและยังมีนิทาน
2.             http://www.plawan.com/game/index.php  เป็นแหล่งเกมส์สนุกๆสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดแทรกความรู้ไว้เต็มเปี่ยม
3.             http;//www childthai.org/ เป็นข่าวการเคลื่อนไหวจากสถานที่ต่างๆและยังมีโปรแกรมวาดภาพพร้อมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับลูก
4.             http://www.bkkchildrenmuseum.com/   เป็น เว็บที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของเด็กในแต่ละด้าน
5.             http://www.tataya.com/ เป็นเว็ปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็ก มีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับเด็กที่น่าสนใจ มีบทความต่างๆ เกี่ยวกับเด็ก
6.             http://www.Thaiparents.com เป็นเว็ปที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ในการดูแลบุตร อายุตั้งแต่ แรกเกิด ถึง 12        ปี มีการถามตอบปัญหาที่เกิดกับเด็ก อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยน    ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตร
7.             http://www.dekdek.com/entertaint.htm        ประกอบ ด้วยห้องนิทาน ห้องเกมส์ ห้องสาระน่ารู้กับหนูดำ บทความเด็กและครอบครัว ถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะนำไปเป็นศึกษาก็สามารถทำได้เพราะมีประโยชน์มากสำหรับ เด็กปฐมวัย
8.             http://www.tumbletots.co.th/tumbletots.asp ประกอบไปด้วยโปรแกรมของทัมเบิ้ลทอทส์ 3 ช่วงอายุ ประโยชน์ของแต่ละโปรแกรมที่เหมาะสมกับช่วงอายุเด็ก
9.             http://www.anamai.moph.go.th/env/cbb/nitan/ffan/ffan.htm เป็นเว็บเกี่ยวกับนิทานของกองทัตสาธารณสุขกรมอานามัย เพื่อนๆ สนใจเข้ามาชมและนำไปสอนเด็ก  ๆ ที่โรงเรียน
10.          http://www.curistory.com/us/card/music.asp?code=m เพลงเด็กน่ารักๆ  กลอนเพราะๆ
11.          http://www.dofordek.com/script/fangnitan/fangnitan.php นิทานสำหับเด็ก
12.          http://www.enchantedlearning.com/Rhymes.html หัดระบายสีหน้าจอ
14. นิทานธรรมะ น่ารู้ ค้นจาก......
1              http://www.kalyanamitra.org  รวมนิทานชาดก หรือนิทานธรรมะ  นิทานภาษาอังกฤษ คลิปนิทาน การ์ตูสุภาษิต
2              http://www.dhammathai.org/dhammastory/index.php นิทานชาดก  นิทานธรรมะบันเทิง
3              http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=5  http://audio.palungjit.com/f23/
นิทานธรรม จาก พระอาจารย์อาจารย์สมรัก ญาณธีโร
4              http://www.fungdham.com/fable-local.html นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก  นิยาย คลิปวิดีโอ ฝึกสติ
5              http://www.mindcyber.com/content/?action=cat&catid=6 นิทาน เรื่องสั้น  เรื่องของคุณธรรม คติสอนใจ ที่บรรพชนได้ทำไว้เป็นแบบอย่างเล่าขานสืบต่อมา
6              http://www.buddhadasa.com/index_tale.html นิทานธรรมะ นิทานเซ็น  นิทานเรื่องสั้น
7              http://www.mindcyber.com/content/?action http://entertain.tidtam.com/data/12/0207-1.html 
นิทานธรรมะ 184 เรื่อง
8              http://www.whitemedia.org/wma/content/category/3/3/15/  นิทานธรรมะสอนใจ มากมาย ทั้งนิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก นิทานภาษาอังกฤษ
9              http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id
นิทานธรรมะจาก   พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร
10           http://www.tamdee.net/main/thread.php?fid-20.html รวมนิทานธรรมะหรรษา
11           http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt.php นิทานบันเทิงธรรม นิทานชาดก ในรูปแบบออดิโอซีดี

15. แหล่งข้อมูลการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ทฤษฎีการเรียนรู้
1              http://th.wikipedia.org/wiki        ทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้ (learning theory) การเรียนรู้คือกระบวนการที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถ     เรียนได้จากการได้ยินการสัมผัส การอ่าน การใช้เทคโนโลยี
2              http://edtechno.msu.ac.th/mod/resource/view.php?id=86        ทฤษฎีการเรียนรู้ »ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐาน      »ทฤษฎีจากกลุ่มพฤติกรรมนิยม    »กลุ่มความรู้ (Cognitive)
3              http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=110814&Ntype=2            หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้
4              http://www.novabizz.com/NovaAce/Learning.htm    ทฤษฎีการเรียนรู้จาก การเก็บข้อมูล (Retention Theory)
5              http://www.kroobannok.com/1549        ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism      
6              http://www.wijai48.com/learning_stye/learningprocess.htm    แนวความคิดในเรื่องของการเรียนรู้ของมนุษย์  ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักปรัชญาและนักจิตวิทยามา   แต่ในอดีต
7              http://puvadon.multiply.com/journal/item/5 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม
(Learning Theory : Behaviorism)
8              http://socialscience.igetweb.com/index.php?mo=3&art=15154     การเรียนรู้ ( Learning )
9              http://www.tciap.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538781189           
ทฤษฎีการเรียนรู้ (learning theory)
10           http://www.inspect11.moe.go.th/index.php/component/content/article/54-2009-11-28-01-55-54/128-                      2010-02-23-07-40-15ทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีผลต่อแนวทางการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผล
11           http://pirun.ku.ac.th/~g4886063/learningT.htm   ทฤษฎีการเรียนรู้
12           http://www.tumcivil.com/engfanatic/board/gen.php?topic_id=13741&hit=1     แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนรู้

16. แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1              http://www.school.net.th/library/snet2/         เว็ปไซต์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทุกแขนง  ตั้งแต่ความเป็นมาของคณิตศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ของโลก การประยุกต์คณิตศาสร์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เกม สรุปสูตร ฯลฯ
2              http://www.kanid.com/     เว็ปไซต์ที่ทำให้คุณอยากเรียนคณิตศาสตร์ รวมสื่อการสอนคณิตศาสตร์ สื่อมัลติมิเดีย สื่อประยุกต์โครงงาน เกมคณิต  วัดไอคิว ฯลฯ
3              http://www.ipst.ac.th/smath/web_math/web_math1.Html       เว็ปไซต์คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาของ สสวท. มีทั้งแผนการสอน สื่อการสอน  หลักสูตรคณิตศาสตร์ แนว              ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ
4              http://www.thai-mathpaper.net/      ศูนย์รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์  แบบทดสอบคณิตยอดนิยม ฯลฯ
5              http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&category=4เว็ปไซต์ของสหวิชาดอทคอมฝ่ายคณิตศาสตร์ รวบรวมบทความ ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
6              http://www.math.pinionteam.net/   รวมโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  บทความ  โปรแกรมคณิตศาสตร์ ลับสมอง ปัญหาเชาว์ ฯลฯ
7              http://www.math.or.th/     เว็ปไซต์สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย  ประกาศสอบคณิตศาสตร์   อบรมครูคณิตศาสตร์ ค่ายคณิต ฯลฯ
8              http://www.ripn-math.com/   ศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
9              http://www3.ipst.ac.th/primary_math/ict_material/mini_lo.asp               เว็ปไซต์คณิตศาสตร์ประถมศึกษาของ สสวท. มีทั้งแผนการสอน สื่อการสอน  หลักสูตรคณิตศาสตร์        แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ
10           http://www.mc41.com/     เว็ปไซต์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ทั้งครูและนักเรียนสามารถศึกษาได้
17. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1              http://www.bcoms.net/news/index.asp          แหล่งรวมข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แนะนำร้านซ่อม คอมพิวเตอร์
2              http://www.itdestination.com/resources/tech/showtech.php?00009   ความรู้ทั่วไปและประเภทเกี่ยวกับฮาร์แวร์ และซอร์ฟแวร์
3            http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/nakhonsithamrat/nittaya_c/meaow2/page04_2.htmความสำคัญสารสนเทศ วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของ    คอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต
4              http://www.siit.tu.ac.th/thai/it.html การศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศ แนวโน้มการทำงาน และศึกษาต่อรวมทั้งความแตกต่างระหว่างสารสนเทศกับวิทยาการคอมพิวเตอร์
5              http://www.thaismeplus.com    แหล่งบริการซื้อขายคอมพิวเตอร์หลากหลายแบบ หลายรุ่นและอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
6              http://www.ez-admin.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=60&Itemid=455   
ศูนย์อบรมระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กครบวงจรมีหลักสูตรฝึกอบรมหลากหลาย อาทิ เช่น
   หลักสูตร Hacking & Security              หลักสูตร Linux Server Administrator     หลักสูตร Network Administrator
7              http://www.itexcite.com/  ร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการสร้างสังคมไอที ข่าวเด่นประจำวัน ตามรอยคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์เครื่องแรก
8              http://www.thaiitstory.com/             บทความ การแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์
9              http://www.ict.mbu.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=41      ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ   การเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
10           http://www.nectec.or.th/   ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สาระน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงการรับรองคุณภาพคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสถาบัน  อบรมทางด้านคอมพิวเตอร์มากมาย
18. เรื่อง  โคมลอย
1.             http://www.moohin.com/trips/chiangrai/komloy/ โคมลอยของฝากจากเชียงราย
2.             http://khomloypasang.uuuq.com/khomloy.html  ประวัติความเป็นมาของโคมลอย
3.             http://www.igetweb.com/www/kwankaokhomloy/index.php?mo=3&art=391511ความรู้เกี่ยวกับโคมลอย
4.             http://www.thaibizcenter.com/knowledgecenter.asp?kid=2427ที่มาโคมลอย  ทำไมต้องลอยโคม
5.             http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=379aa6998f5c3a2f  เทศกาลลอยกระทง  โคมลอยทำไมต้องลอยโคม
6.http://www.qoolive.com/show_blog/1671/us/hongyoke/t/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2 วิธีการทำโคมลอย
7.             http://www.khomloycm.com/manual.phpวิธีการเล่นโคมลอย
8.http://www.shopsinka.com/89/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2.htmlโคมลอยขายตรง
9.             http://www.khomloycm.com/โคมลอยขายส่ง  โดยตรงจากผู้ผลิต
10.          http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=38753ความเห็นเกี่ยวกับโคมลอยในกิจกรรมต่างๆ

19. สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
1.             http://www.pyo1.net/krunoy/          สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การคูณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2       บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสลับที่ของการคูณ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก     กับจำนวนที่มีสองหลัก
2.             http://kruthaicp1.ning.com/video/5425428:Video:20932 สื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
3.             http://esanhost.com/web_sakon/ วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เงิน
4.             https://sites.google.com/site/friendnukoon/sux-kar-sxn-khnitsastr
สื่อการสอนคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกทศนิยม การลบทศนิยม
5.             http://www.ripn-math.com     ศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  โครงการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาทักษะการคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
6.             http://www.krupongsak.net/    ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ตัวอย่างแบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบวัดความรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
7.             http://sites.google.com/site/mathdmsu/home/sux-kar-sxn-khnitsastr    เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
8.             http://learners.in.th/blog/moteranu เอกสารประกอบการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
9.             http://www.sahavicha.com/?name=media    สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบออนไลน์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  2
10.          http://www.kruwut.net/unit3.pdf    บทความเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
20.  การวัดผลประเมินผล
1.             www.watpon.com/Elearning/mea1.htm        1.  ความหมายของการวัดผล
2.  ประเมินผล      3.  ข้อแตกต่างระหว่างการประเมินผลแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์
2.             http://reg.ksu.ac.th/teacher/yahvaret/lession1.html     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
3.             http://socialscience.igetweb.com/index.php?mo=3&art=91157    การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา
4.             http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/ww521/joemsiit/joemsiit-web1/Bloom_/Bloom3.htm ความสำคัญของการวัดและประเมินผลด้านพุทธิสัย
5.             http://netra.lpru.ac.th/~phaitoon/9999softmeas/unit6/index.html          
1.  สถิติที่ใช้การแปลความหมาย       ของคะแนน 2.  การสร้างธนาคารข้อสอบและแบบทดสอบ มาตรฐาน
3.  สถิติที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
6.             http://netra.lpru.ac.th/~phaitoon/UNIT1/unit1/unit14.html      1.  ประเภทของการประเมินผล
2.  ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา
7.             http://www.watpon.com/testtheory/ 1. ประโยชน์ของการวัดผลการศึกษา 2.  สถิติพื้นฐานทางการวัดและการ ทดสอบ
8.             http://reg.ksu.ac.th/teacher/yahvaret/lession2.html     เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
9.             http://www.sahavicha.com/?name=blog&file=readblog&id=3141        หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช                 2551
10.          http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538682703&Ntype=3     บทความการวัดและประเมินผล

21. การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e – Book)
1              http://ebook.nfe.go.th/nfe_ebook/data_ebook/171/7.pdf ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ e-Book
2              http://www.thaigoodview.com/node/186 ความเป็นมาเกี่ยวกับ e-Book
3              http://www.lms.cmru.ac.th/how_to_read.htm การใช้งาน e-Book
4              http://www.horhook.com/wbi/dta/index.html บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้าง e-Book ด้วย DeskTop Author
5              http://www.oknation.net/blog/freeday888/2009/09/08/entry-1การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum
6              http://bu.lpc.rmutl.ac.th/naravit/e-book/คู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน    DeskTop Author
7              http://nustyle.multiply.com/journal/item/7 เว็บบล็อกการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม  Desktop Author
8              http://learn.wattano.ac.th/learn/ln2/courses/5/E-book.htm การออกแบบ e-Book ด้วยโปรแกรม  Desktop Author
9              http://www.horhook.com/content/index.htmหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ลักษณะมัลติมีเดีย
10           http://61.91.205.171/flip_e_book/flip_publisher1.htmการสร้าง  E-book ด้วยโปรแกรม Flip Publisher
11           http://ebook.nfe.go.th/nfe_ebook/frontend/theme_1/index.phpแนะนำหนังสือ e-Book ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
12 http://www.stks.or.th/elearning/index.php?mod=Courses&op=showcontent&cid=5&qid=&lid=29&sid=&page=&uid=เทคนิคการสร้าง e-Book ด้วยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว